top of page

ABOUT ASSOCITION PRESIDENT

นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

Association President Welcome,


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.Sincerely,Satapol Channarong

Association President

ABOUT PRESIDENT ASSOCITION

นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว ก่อตั้งเพื่ออะไร ?

 

สมาคมมีภารกิจในการเชื่อมโยง กับผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเครื่องมือพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์    และช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และแบ่งปันความรู้ ด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ( e commerce ) และ ธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในสมาคมฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ ได้ใช้ศักยภาพ ของเครื่องมือพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ( e commerce ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง พร้อมเติบโตแบบยั่งยืน และ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทางสมาคมฯเล็งเห็นว่า วิถีการท่องเที่ยวของผู้คน ได้เริ่มเปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเติบโต ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e commerce ) มากขึ้น และเป็นเทรนของโลก

ดังนั้นผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องปรับตัวเอง เพื่อให้ก้าวทัน สู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่า ประชาชน และชุมชน ในท้องถิ่นทั่วไป ก็สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดใหม่ ทาง ( e commerce ) ได้  โดยสามารถพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ ที่ได้รับจากสมาคม ไปต่อยอด ในการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สร้างรายได้รูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้อง กับ สินค้าชุมชน ธุรกิจการบริการ และ การท่องเที่ยว และอีกทั่งสามารถพัฒนา การท่องเที่ยววิถีชุมชน และวัฒนธรรม แล้วนำมาเสนอ ผ่านเครื่องมือพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ( e commerce ) ให้ถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้

 

นอกจากนั้น ยังถือว่า เป็นการใช้เครื่องมือพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ( e commerce ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อภาคธุรกิจ และชุมชน โดยเป็นการ กระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับภาคธุรกิจ และชุมชน แบบยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอ การสนับสนุน จากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว เมื่อภาคธุรกิจ และชุมชนเข้มแข็ง ก็สามารถยืนได้ ด้วยตัวเอง

ศตพล  จันทร์ณรงค์

​​Satapol Channarong

089-2020-193

นายกสมาคมการค้าพาณิชอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

centeretathai.@gmail.com

ABOUT MANAGEMENT ASSOCIATION

คณะผู้บริหาร สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

ธนสร ทองมากกุล

ผู้จัดการสมาคม

centeretathai.@gmail.com

รณกฤต สิทธิพรหม

อุปนายกฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

centeretathai.@gmail.com

อาภากร สอนดิษฐ์

กรรมการฝ่ายจัดการศึกษาอบรม

centeretathai.@gmail.com

สาคร สำเภา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

centeretathai.@gmail.com

เมธี ใบโสภณ

กรรมการ

centeretathai.@gmail.com

Please reload

086-268-9241

คุณสุธนันท์ บุญจบ

ประชาสัมพันธ์

centeretathai.@gmail.com

Please reload

คุณสุภาวดี อุฬารพนิชยผล

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

centeretathai.@gmail.com

นายอนุสรณ์ หนองนา

กรรมการ

centeretathai.@gmail.com

Please reload

คุณดาวเรือง สะราคำ

นายทะเบียน

centeretathai.@gmail.com

เอกราช จีรพรชัย

กรรมการ

centeretathai.@gmail.com

1 / 1

Please reload

ABOUT MANAGEMENT ASSOCIATION คณะทำงาน

ไรวินทร์ เมธีเจริญวงศ์

วิน

Rywin.mtcrw@gmail.com

คุณสมชาย สร้อยสุวรรณ

ชาย

somchai.soisuwan@gmail.com

Please reload

คุณสุพรพิมล ปานสุวรรณ

สุกี้

supornpimon1992@gmail.com

คุณเอนก ธนานุยุพงศ์

เจมส์

s5402032620062@email.kmutnb.ac.th

Please reload

คุณ โสภิตนภา เทียมลำใย

แนน

nansopitnapa19@gmail.com

คุณอลงกรณ์ ทองพั้ว

คาบิว

mylife5551@hotmail.com

Please reload

คุณธีรนุช กมลเดช

ออย

teranuchkamondach@gmail.com

คุณศรัณญู ยาไชยบุญเรือง

หนึ่ง

saranyunew2541@gmail.com

Please reload

ABOUT MANAGEMENT ASSOCIATION คณะทำงานในต่างประเทศ

MR. Wisit Ngamsriwiset

Please reload