การสมัครเข้าร่วมกับสมาคมฯ

Welcome to Assocition

 

ยินดีต้อนรับ เพื่อนสมาชิก และผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับ สมาคมการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ท่องเที่ยว กระผมในนามนายกสมาคมฯ

 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านมีความ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรตนเอง และประเทศชาติในนามสมาคมฯ เรามีความมุ่งมั่นที่

จะพัฒนาผู้ประกอบการ ในด้านการท่องเที่ยว

 

ให้มีความรู้ความสามารถ และเข้าถึงช่องทางการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

 

ปัจจุบันประเทศไทย ถือเป็นเป้าหมายปลายทางของการท่องเที่ยวจากคนทั้วโลก ดังนั้น การที่ท่านเข้าร่วม กับสมาคมฯจึงเป็นโอกาสที่ดี ในการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรองค์ความรู้และวิธีการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

 

กระผม รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาคมฯ ท่านสามารถกดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านขวามือสีเขียวได้เลยครับ

สมาชิกประเภทบุคคล 990 บาท / ปี

สมาชิกประเภทบุคคล 1,990 บาท ตลอดชีพ​

สมาชิกนิติบุคคล 19,900 บาท ตลอดชีพ​

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ETA Business Member (นิติบุคคล)

1. ได้รับสิทธิเรียนหลักสูตรของสมาคมในราคาพิเศษและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมคอร์สพิเศษจากสมาคมฟรี 
2. ได้รับสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ใหม่ๆในการทำธุรกิจ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น
4. ได้รับสิทธิในการเสนอราคา หรือโครงการต่างๆโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบจัดซื้อ-จัดจ้างของสมาคม
5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ออกบูท) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศในราคาพิเศษ*[Business Member]
6. ได้รับสิทธิในการสร้างและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ทางสมาคมจัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทั้งระบบ offline และ online
     * [ Business Member]
7. ได้รับสิทธิคัดเลือกเพื่อทำ Business matching ต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ*[ Business Member]
8. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ[ Business Member]
9. ได้รับสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการต่างๆของสมาคม[ Business Member]
10. ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการที่สมาคมจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ[ Business Member]
11. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 
 หากสมาชิกหรือผู้ที่สมาชิกรู้จักต้องการใช้งานสินค้าหรือบริการซึ่งสมาชิกได้มีอยู่ในสมาคม สมาชิกต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการของสมาชิกสมาคมก่อนเสมอ และยินดีที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกในสมาคมให้ผู้อื่นรู้จักด้วยความเต็มใจ

*กรณีมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดโปรเจคต่างๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ETA Online Member (บุคคลธรรมดา)

 

            
1. ได้รับสิทธิเรียนหลักสูตรของสมาคมในราคาพิเศษและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมคอร์สพิเศษจากสมาคมฟรี 

2. ได้รับสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ใหม่ๆในการทำธุรกิจ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น

4. ได้รับสิทธิในการเสนอราคา หรือโครงการต่างๆโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบจัดซื้อ-จัดจ้างของสมาคม

5. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  

 

หากสมาชิกหรือผู้ที่สมาชิกรู้จักต้องการใช้งานสินค้าหรือบริการซึ่งสมาชิกได้มีอยู่ในสมาคม สมาชิกต้องเลือกใช้สินค้าหรือบริการของสมาชิกสมาคมก่อนเสมอ และยินดีที่จะแนะนำสินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกในสมาคมให้ผู้อื่นรู้จักด้วยความเต็มใจ