top of page

Donate /ต้องการบริจาคให้สมาคมฯ

เลขบัญชีเพื่อบริจาค - เงินสนับสนุนโครงการ ของสมาคมฯ
ชื่อบัญชี   :     สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
ธนาคาร   :     กสิกรไทย 
สาขา       :     ถนนศรีนครินทร์ กม.17
เลขบัญชี  :     018-1-33032-5
ประเภท   :      ออมทรัพย์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   :  0-9930-00362-77-2

พันธกิจของสมาคมฯ

ช่วยเหลือสมาชิก ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงโอกาส

ในการทำธุรกิจ บนอีคอมเมิร์ซแบบยั่งยืน

FOR MORE INFORMATION

สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

 

เลขที่ 45/4 หมู่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง

อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

มือถือ       : 086-268-9241

อีเมล์       : centeretathai.@gmail.com

bottom of page