top of page

09:00 - 15:00 น. เรียนรู้เครื่องมือการวิเคราะห์สินค้าน่าขาย สินค้าขายดีที่น่าทำการตลาด รวมทั้งสอนการสร้าง  

ช่องทางการขายผ่านSocial Media สอนวิธีการทำการตลาดการขายสินค้าอย่างมืออาชีพที่

24:00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเซินเจิ้น

04:00 น.   เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น ณ ประเทศจีน

06:00 น.   เดินทางไปรับประทานอาหาร ตลาดย่าน “หัวเฉียงเป่ย”

10:00 น.   แบ่งคณะออกเป็น 4 คณะ เพื่อทำ Workshop แบบตัวต่อตัวกับสินค้าน่าขาย

12:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00–15:00 น. ทำกิจกรรม Workshop โดยปฏิบัติการจริงพร้อม Coaching โดย อาจารย์ผู้ชำนาญ อย่างใกล้ชิด

15:00–17:00 น. ทำกิจกรรม Workshop  หัวข้อการทำโลจิสติก (การขนส่ง)

07:00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระพร้อมเดินทาง สู่เมืองฝอซาน

10:00 น.   นำท่านชม “ ตลาดเฟอร์นิเจอร์ฝอซาน ” เมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ ที่ติดอันดับของโลก พร้อมกิจกรรม Workshop

12:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   จากนั้นนำท่านชม “ตลาดเฟอร์นิเจอร์ 6 ดาว”

15.00 น.   จากนั้นนำท่านชม “ตลาดฮาร์ดแวร์ ”

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเก็บสัมภาระ

19:00-22.00 น. นำทุกท่าน “ล่องแม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง

 

09:00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ทำกิจกรรม Workshop ก่อนออกเดินทางไปตึกวันลิงค์

10:00-12.00 น. นำท่านเดินทางไปสู่ ตึกวันลิงค์  และ ตลาดอีเตอลู่

13:00-17.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ตลาดค้าส่งกระเป๋าและเครื่องหนัง พร้อม  ทำกิจกรรม Workshop

18:00-21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งช็อปสินค้า มากมาย

22.00 น.           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

07:00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09:00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ร้านขายหยกเครื่องประดับที่มีชื่อของประเทศจีน

10:00-12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดจ้านซีลู่” ตลาดขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่น สำหรับธุรกิจออนไลน์

14:00-16.00 น. จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเลือกชม เครื่องสำอางมากมายที่ “ตลาดเครื่องสำอาง” แหล่งใหญ่ของนครกวางโจว

17:00-16.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น พร้อมเดินทางไปสนามบิน

17:00-16.00 น. นำท่านสู่สนามบินกวางโจว ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อ :  คุณเบล 095 - 210 - 1227

bottom of page